Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Emmy Stelling – Vrouw & Essentie
Algemene voorwaarden
1. Mijn gegevens
Emmy Stelling | Vrouw & Essentie
Fortlaan 25, 7325 ZN Apeldoorn
info@vrouwenessentie.nl | 06- 13431562
KVK: 575.042.37
BTW nr: NL 1760.30.438.B.01
2. Definities
Klant: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een coachingsessie, workshop, retraite e.d.
Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die Emmy Stelling een opdracht verstrekt.

3. Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Emmy Stelling en haar klant en/of opdrachtgever.
4. Aard van de dienstverlening
Alle activiteiten van Emmy Stelling zijn gericht op groei en bewustwording. De klant past het aangebodene naar eigen inzicht al dan niet toe. Dat betekent dat de klant verantwoordelijk is voor het succes en/of het behalen van gestelde doelen.
5. Informatieverstrekking
Klant en opdrachtgever dienen alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht vooraf te verstrekken. Emmy Stelling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens door de klant en/of opdrachtgever.
6. Aansprakelijkheid
Emmy Stelling is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening bij de klant aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand. De activiteiten van Emmy Stelling zijn geen vervanging van een psychologisch en/of medisch consult en/of therapie.
7. Dossier en geheimhouding
Emmy Stelling doet zeer beperkt aan dossiervorming. Dossiers zijn uitsluitend ter inzage van haarzelf en de betreffende klant. Een derde, bijvoorbeeld een werkgever of een arts, heeft alleen inzage in het dossier mits de betreffende klant daar vrijwillig toestemming voor geeft.
De ervaringen die Emmy Stelling opdoet tijdens de contacten met klanten kunnen verwerkt worden in openbare uitingen op een zodanige manier dat in redelijkheid niet te achterhalen is met welke klant zij deze ervaring heeft opgedaan. Klanten kunnen hiertegen bezwaar maken en dienen dit schriftelijk te melden bij Emmy Stelling.
8. Prijzen
Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief btw en (indien van toepassing) tenzij er nadrukkelijk iets anders staat geschreven.
9. Factuur
Bij iedere aankoop van een product of dienst ontvangt de klant een factuur. Deze factuur komt ook in de administratie van Emmy Stelling en wordt maximaal 7 jaar bewaard.
Mocht de klant naderhand nog een kopie van een betreffende factuur willen, kan dat uiteraard. Wanneer de klant een mail stuurt naar Emmy Stelling met haar naam, de gegevens én datum van de bestelling, ontvangt de klant binnen een week een mail met de pdf van de desbetreffende factuur.
10. Betalingstermijn en incassoprocedure
Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij daarop anders vermeld staat, op de bankrekening van Emmy Stelling te zijn bijgeschreven.
Mocht de klant haar factuur na twee herinneringen als nog niet betalen, wordt een incassobureau ingeschakeld. Alle kosten die voortkomen uit een incassoprocedure, waaronder de wettelijke rente vanaf de 22e dag na factuurdatum, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever en/of de klant.
11. Kopie van overeenkomst
Na het bestellen van een dienst krijgt de klant een automatische bevestiging van haar bestelling. Op de website staat een verwijzing naar de algemene voorwaarden. Samen met de factuur is dit haar kopie van overeenkomst.
12. Annulering van coachafspraken
Klanten mogen tot 24 uur voor coachafspraken afzeggen. Wanneer de klant niet minimaal 24 uur van te voren afzegt of simpelweg niet op de afspraak verschijnt, worden de volledige kosten van de desbetreffende afspraak in rekening gebracht.
Voor annulering van (deelname aan) workshops, trainingen, lezingen, retraites e.d. geldt:
binnen drie maanden voor aanvang is € 30,- verschuldigd aan administratiekosten, binnen 4 weken voor aanvang is 50% van het deelnamebedrag verschuldigd, binnen 2 weken voor aanvang is het volledige deelnamebedrag verschuldigd.
13.  Garantie
Al de door Emmy Stelling geleverde diensten volden aan de omschrijving zoals klanten deze kunnen lezen op de website. Voldoet er iets niet aan de omschrijving, mag de klant hier een klacht over indienen.
14. Copyright
Op al het materiaal dat Emmy Stelling verstrekt zit copyright. Dat betekent dat niets van deze uitgaven mag worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, gekopieerd of op een andere wijze worden gebruikt zonder toestemming van de auteur.
15. Klachten
Wanneer de opdrachtgever en/of klant niet tevreden is over een geleverde dienst, dient zij dit binnen 14 dagen na het leveren van deze dienst aan Emmy Stelling te melden. In overleg wordt onderzocht hoe de klacht in alle redelijkheid kan worden verholpen.